formació plena inclusió


Voluntariat i Discapacitat Intel·lectual

VOLUNTARIAT I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (32 hores ON-LINE 2019)

28/05/2019 - 30/06/2019


Curs dirigit a Persones Voluntàries col·laboradores en Entitats de Dincat Plena Inclusió.Preferiblement a Persones que portin un mínim de 6 mesos col·laborant en l'Entitat. A més a més, de Professionals, Familiars i altres Persones interessades en col·laborar com a Voluntaris.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Què és la Tasca Voluntària i què caracteritza al voluntari de Plena Inclusión?
2. Quins són els teus Drets i Deures com a voluntari/a?
3. Què és la Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament? Què son els Suports?
4. Per què son importants els Drets? Què defineix una Vida de Qualitat?

Plena Inclusión certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Grup de Persones donant-se suport

INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT (PRESENCIAL 2019)

11/07/2019


Dirigit a voluntaris i voluntàries o persones interessades a iniciar-se a l'acció voluntaria amb persones amb discapacitat intel·lectual.

OBJECTIUS
Generals
1. Assolir les competències necessàries per iniciar-se com a persona voluntària en el sector de la discapacitat intel·lectual.

Específics
1. Tenir l’oportunitat de conèixer què és i què representa el voluntariat en el sector.
2. Reflexionar sobre la missió de la persona voluntària.
3. Crear xarxa entre els voluntaris i voluntàries de les entitats de Dincat.

PLACES LIMITADES!!


Nen amb una bicicleta

OCI EN LA COMUNITAT PER A PERSONES AMB GRANS NECESSITATS DE SUPORT (32 hores ON-LINE 2019)

01/10/2019 - 31/10/2019


Curs dirigit a Professionals de nova incorporació com a altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica laboral, així com altres Agents de l'entorn comunitari.

Es pretèn exposar la situació de l'Oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport i definir estratègies de suport per la millora de la seva inclusió social i relacions interpersonals de manera especifica i de la seva Qualitat de Vida en general.

El curs profunditza en qüestions com les següents:
1. Definir concepte de oci i les seves implicacions generals la qualitat de vida.
2. Entendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i el model de suports actual per aquest col·lectiu.
3. Donar una imatge general de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb grans necessitats de suport.
4. Comprendre el fonaments basics que defineixen el proces de personalització, així com les seves fases i estratègies claus per la participació de les persones amb grans necessitats de suport en ell.
5. Analitzar la importància de les relacions personals i les pautes claus per recolzar-les en la Comunitat.
6. Donar una panoràmica general i bàsica de l’Enfoc de Suport Conductual Positiu i els problemes de conducta.
7. Definir les claus del Suport actiu com estratègies de suport per la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport en la seva vida quotidiana.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l’acreditació, serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el seu curs.


PLANIFICACIÓ PERSONAL PER AVANÇAT (32 hores ON-LINE 2019)

28/10/2019 - 30/11/2019


Aquest curs va dirigit a professionals d'atenció directa, coordinadors de programes i serveis que vulguin desenvolupar habilitats i adquirir coneixements sobre les estratègies de Planificació Personal per Avançat. Especialment per a aquelles persones que vulguin desenvolupar el rol de facilitar o facilitadora de processos de Planificació Personal per Avançat. Es pretén conèixer en què consisteix la Planificació Personal per Avançat, les seves característiques i fases, així com desenvolupar les habilitats necessàries per a desenvolupar el rol de facilitador en processos de Planificació Personal per Avançat. El curs aborda qüestions com les següents: 1. Cap a una bona vellesa 2. La Planificació Centrada en la Persona: Filosofia i estratègia. 3. Enfocaments de la PCP en edat avançada 4. La Planificació Personal per Avançat: origen i sentit. 5. El paper de la persona facilitadora 6. Conèixer a la persona: el perfil personal 7. Indentificar futurs positius i possibles 8. Construir un pla de futur 9. Transformant les organitzacions 10. Bons suports als deixo anar de la vida Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l'acreditació és necessari haver estat considerat " Apte" en l'avaluació.


Dona treballant de caixera al supermercat

TREBALL PERSONALITZAT (32 hores ON-LINE 2019)

05/11/2019 - 13/12/2019


Aquest curs bàsic va dirigit a professionals d’atenció directa, coordinadors de programes i serveis, i professionals que estiguin interessats en ampliar el seu coneixement sobre la metodologia de treball personalitzat o que vulguin començar a implementar dita metodologia. Es pretén consolidar la implementació del model de Treball Personalitzat com alternativa valuosa per l’accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament amb majors barreres o dificultats d’accés el treball. El curs aborda qüestions com: 1. Reflexió personal sobre les essències i claus de Treball Personalitzat i les nostres creences. 2. Conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i grans necessitats de suport, sobre els models de serveis i les creences que ho sostinguin. 3. Treball Personalitzat des de el marc dels Enfocaments Centrats en la Persona. 4. Arguments que ens ajudin a vèncer resistències per treballar des de aquest enfocament. 5. Proces per el qual es desenvolupa el enfocament de Treball Personalitzat. Les seves quatre fases: descobrir, planificar, negociar i donar suport. 6. Pla per implementar aquest enfocament. Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Participació, transparència responsabilitat social

PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT (32 hores ON-LINE 2019)

14/11/2019 - 15/12/2019


Aquest curs està dirigit a persones voluntàries col·laborant en entitats de Plena Inclusió. Preferiblement a persones que porten mes de 6 mesos col·laborant en l’entitat. A demes de professionals, familiars i altres persones interessades en col·laborar com a voluntaris.

El curs profunditza en qüestions com les següents:
1. Què és la Participació? Motivació, formació i coneixement de canals per assegurar la participació.
2. Quins son els mecanismes de participació ciutadana viables? Quines barreres afronten les persones amb discapacitat sobre els seus drets a la participació?
3. Com aplicar i promoure la participació des de les nostres entitats? Quines propostes es poden realitzar?

Els Objectius són:
1. Aprendre tècniques hi processos per millorar la participació.
2. Conèixer els espais existents i potencials per a la participació.
3. Entendre la vinculació entre la participació ciutadana i les nostres entitats:
3.1 Establir quins són els mecanismes viables per fomentar la participació ciutadana i com es pot aplicar a les nostres entitats i les activitats que realitzen les persones voluntàries.
3.2 Identificar la importància de la participació del voluntariat dintre de Plena Inclusió i com podem promoure-la dintre les nostres entitats.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


ASSISTÈNCIA PERSONAL (50 hores ON-LINE 2019)

18/11/2019 - 31/12/2019


Aquest curs bàsic va dirigit a persones que estiguin interessades a exercir el rol d'Assistent Personal. També a persones que coordinin serveis de suport a la vida independent que estiguin interessats a aprofundir en el rol d'Assistència Personal. Així i tot, és important assenyalar que el curs va orientat a la formació d'Assistents Personals.

Es pretén disposar del coneixement i les competències necessàries per a exercir el rol d'Assistent Personal. Reflexionar sobre els valors i model de vida independent i sobre les actituds necessàries per a exercir el rol d'Assistent Personal.

El curs aborda les qüestions següents:
1. Fonaments de vida independent. Projecte de vida.
2. La figura del/l'assistent/a personal
3. La figura de l'assistència en persones amb discapacitat intel·lectual.
4. Introducció a productes de suport i eines per a la prevenció.
5. La interacció social . Habilitats socials i comunicació. L'empatia (eines per a l'assistència personal).
6. Relació professional i confidencialitat.
7. Aspectes legals, ètics i jurídics de l'assistència personal.
8. Primers auxilis.

Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l'acreditació és necessari haver estat considerat " Apte" en l'avaluació.

IMPORTANT!!
El curs es realitza en 2 Fases: Del 18/11/2019 al 19/12/2019 i del 13/01/2020 al 31/01/2020.


Imatge d'un nen com a principal implicat

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (32 hores ON-LINE 2019)

20/11/2019 - 20/12/2019


Curs dirigit a Professionals nous que s'incorporen als Serveis, com altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica, així com Familiars o altres Agents de l'Entorn Comunitari.
Es pretén:
1. Comprendre en primera persona les implicacions dels processos claus ha posar en funcionament des de la mirada de l'Enfocament Centrat en les Persones.
2. Conèixer el context actual de l’aplicació de l'Enfocament Centrat en la Persona en general i en els Serveis de Suport a Persones amb discapacitat intel·lectual de manera especifica.
3. Comprendre les implicacions de l'Enfocament Centrat en la Persona a nivell individual, de Servei i Comunitari.
4. Adquirir les Habilitats Bàsiques i referències de Eines i Recursos per donar suport a les Persones des de la mirada de l'Enfocament Centrat en la Persona.
5. Generar una Cartera d’Aprenentatges Personals d'aplicació pràctica immediata que donin suport a l'acompliment del Rol de Suport Centrat en la Persona en els Serveis de suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El curs desenvolupa els següents punts:
1. L'Enfocament Centrat en la Persona: Tendències actuals i Història del seu desenvolupament en els Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
2. L'Enfocament Centrat en la Persona en el Marc de la Qualitat de Vida.
3. Idees clau en la definició de l'Enfocament Centrat en la Persona.
4. Els Perfils Personals.
5. L'Escolta Activa i indagació amb la persona.
6. Les Relacions Personals i les Xarxes Socials de Suport.
7. El Rol Social valorat.
8. La Comunitat com Escenari de la Vida.
9. Eines i Bones Pràctiques en l’Enfocament Centrat en la Persona.
10. Operativització de l'Enfocament Centrat en les Persones: Planificació Centrada en la Persona.
11. Introducció al Procés de Personalització en els Serveis.
12. Introducció al Rol de les Persones que proporcionen Suport.

Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nombre de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


CURRÍCULUM MULTINIVELL: RECURSOS PER EDUCAR EN UNA AULA HETEROGÈNIA (32 hores ON-LINE 2019)

25/11/2019 - 20/12/2019


Aquest curs bàsic va dirigit a professionals de l'àmbit educatiu interessats a promoure contextos educatius inclusius, personal tècnic de l'Administració Pública en l'àmbit d'educació, estudiants i un altre perfils interessats en l'educació inclusiva.

Es pretén capacitar a professionals en el coneixement i maneig del currículum multinivell.

El currículum multinivell és una estratègia metodològica que s'utilitza parell ensenyar uns mateixos conceptes a estudiants que tenen nivells de competència, coneixements i estils d'aprenentatge desiguals mitjançant un experiència d'aprenentatge compartida. El nivell d'assoliment aconseguit finalment i les vies que el facilitin poden ser diferents, oferint múltiples manera de pràctica i expressió, i avaluant a cadascun en funció del que ha aconseguit i del seu esforç.

Aquest curs pretén contribuir a donar resposta a aquesta pregunta : Com ensenyar a alumnes amb capacitats i habilitats diferents en una mateixa aula, fent que tots sentin que són una part important del seu grup-classe?

El curs aborda les qüestions següents:

1. Suport a la diversitat en contextos educatius.
2. La personalització de l'ensenyament.
3. Que és el currículum multinivell.
4. Principis que han de guiar aquesta pràctica educativa.
5. Com desenvolupar una unitat didàctica multinivell:
-Identificar els conceptes subjacents.
-Determinar les formes de presentar la informació.
-Establir les maneres de pràctica i expressió.
-Els mètodes d'avaluació.
6. Recursos i exemples.

Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l'acreditació és necessari haver estat considerat " Apte" en l'avaluació.


Familia

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA (32 hores ON-LINE 2019)

01/12/2019 - 31/12/2019


Aquest curs basic es dirigeix a professionals d’atenció directa, coordinadors de programes i serveis, i professionals que s’inicien en el suport a les famílies.

Es pretén:
1. Conèixer la visió de les Famílies del Moviment Associatiu.
2. Profunditzar en la Qualitat de Vida Familiar.
3. Interioritzar els principis i valors del Model.
4. Reflexionar sobre les pràctiques professionals amb famílies i formular propostes de millora.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Pensant en las famílies.
2. Qualitat de Vida Familiar.
3. Que es el model centrat en la família.
4. Principis i valors.
5. Raons per implementar el model.
6. Col·laboració família – professionals.
7.Promovent el model centrat en Família.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per realitzar la acreditació serà necessari haver participat en fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.