formació plena inclusió


Salut mental i benestar emocional

BIENESTAR EMOCIONAL I SALUT MENTAL AMB PDID (32 hores ON-LINE 2022)

13/09/2022 - 18/10/2022


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
- Les persones als qui acompanyem i donem suport.
. Les discapacitats del desenvolupament.
. La personalització.
. L'empatia.
- La salut mental.
. Els trastorns mentals.
. La salut mental de les persones amb DID.
. L'estigma.
. Factors que influeixen en la salut mental.
. La detecció dels problemes de salut mental.
- El benestar emocional.
. La importància del teu paper.
2. AVALUACIÓ
- Procés d'avaluació funcional.
- Programes de suport conductual positiu.
- Les conductes que ens preocupen com a senyal d'alarma d'un problema de salut mental.
- El valor de l'equip de suport.
- Senyals d'alerta que poden indicar un problema de salut mental.
3. DETECCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL MÉS FREQÜENTS
- Els trastorns de salut mental més freqüents en persones amb DID:
. Trastorn depressiu.
. Trastorn bipolar i trastorns relacionats.
. Trastorns d'ansietat.
. Trastorn obsessiu compulsiu (TOC/*TEOC).
. Trastorns psicòtics.
- Bones pràctiques en el suport a persones amb discapacitat que presenten aquests problemes de salut mental.
4. INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES
- Claus per a la promoció del benestar en persones amb DID.
- La família: acompanyament i suport.
- La cura emocional dels i les professionals d'atenció directa.
- Supòsit pràctic. Posada en comú de les bones pràctiques en el suport a una persona amb un problema de salut mental a través d'una trobada virtual.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Reflexionem sobre el model d'atenció

DESINSTITUCIONALITZACIÓ I VIDA EN COMUNITAT (32 hores ON-LINE 2022)

09/05/2022 - 19/06/2022


Aquesta formació està dirigida a professionals interessats en conèixer i promoure contextos de (des) institucionalització de les entitats que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual.

El curs es composa de 7 mòduls teòric-pràctics on s'avança de manera progressiva en el coneixement:

. Mòdul 1: Enfocament centrat en els Drets de les Persones
. Mòdul 2: La personalització
. Mòdul 3: La (des) institucionalització
. Mòdul 4: Els suports en contextos naturals
. Mòdul 5: Vida en comunitat
. Mòdul 6: Construïnt comunitat
. Mòdul 7: Per finalitzar

Així mateix, els continguts es complementen amb bibliografia, recursos multimèdia i experiències d'èxit. A més a més, de proporcionar eines útils per engegar processos de (des) institucionalització.


Imatge d'un nen com a principal implicat

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (ON-LINE 32h 2022)

02/05/2022 - 06/06/2022


Curs dirigit a Professionals nous que s'incorporen als Serveis, com altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica, així com Familiars o altres Agents de l'Entorn Comunitari.
Es pretén:
1. Comprendre en primera persona les implicacions dels processos claus ha posar en funcionament des de la mirada de l'Enfocament Centrat en les Persones.
2. Conèixer el context actual de l’aplicació de l'Enfocament Centrat en la Persona en general i en els Serveis de Suport a Persones amb discapacitat intel·lectual de manera especifica.
3. Comprendre les implicacions de l'Enfocament Centrat en la Persona a nivell individual, de Servei i Comunitari.
4. Adquirir les Habilitats Bàsiques i referències de Eines i Recursos per donar suport a les Persones des de la mirada de l'Enfocament Centrat en la Persona.
5. Generar una Cartera d’Aprenentatges Personals d'aplicació pràctica immediata que donin suport a l'acompliment del Rol de Suport Centrat en la Persona en els Serveis de suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El curs desenvolupa els següents punts:
1. BREU MARC TEÒRIC DE L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA:
1.1 L'enfocament centrat en la persona: tendències actuals i història del seu desenvolupament en els serveis de suport persones amb discapacitat intel·lectual.
1.2 L'Enfocament centrat en la persona en el marc de la qualitat de vida. Personalització en el cicle vital……
1.3 Idees clau en la definició de l'enfocament centrat en la persona.
2. CLAUS GENERALS PER A l'APLICACIÓ DE L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA.
2.1 Els perfils personals.
2.2 Escolta activa i indagació amb la persona.
2.3 Relacions personals i xarxes socials de suport.
2.4 Rol social valorat.
2.5 La comunitat com a escenari de la vida.
3. EINES I BONES PRACTIQUES EN ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA. (Perfil personal, Maps i Paths, eina diagnòstica Funciona / No funciona, passeig empàtic, dinàmiques fomento relacions personals, Escala Una bona vida en comunitat…)
4. L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA EN ELS SERVEIS.
4.1 Operativización de l'Enfocament centrat en les persones: Planificació centrada en la persona.
4.1.1 Aprenentatges bàsics de la seva aplicació en el marc dels Serveis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual a Espanya.
4.1.2 Model Plena Inclusió de Servei centrat en la Persona: proposta de Servei dissenyat des de l'Enfocament centrat en la persona.
4.2. Introducció al procés de personalització en els Serveis.
4.3 Introducció al rol de les persones que donen suport.
4.1.1 Claus bàsiques del rol de les persones que donen suport des de l'enfocament centrat en la persona.
4.1.2 Definició de rols de suport des de l'Enfocament centrat en la persona: indagador, facilitador, connector, jugador d'equip, evidenciador, artesà consumat.
Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nombre de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Salut mental i benestar emocional

BIENESTAR EMOCIONAL I SALUT MENTAL AMB PDID (32 hores ON-LINE 2022)

02/05/2022 - 06/06/2022


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
- Les persones als qui acompanyem i donem suport.
. Les discapacitats del desenvolupament.
. La personalització.
. L'empatia.
- La salut mental.
. Els trastorns mentals.
. La salut mental de les persones amb DID.
. L'estigma.
. Factors que influeixen en la salut mental.
. La detecció dels problemes de salut mental.
- El benestar emocional.
. La importància del teu paper.
2. AVALUACIÓ
- Procés d'avaluació funcional.
- Programes de suport conductual positiu.
- Les conductes que ens preocupen com a senyal d'alarma d'un problema de salut mental.
- El valor de l'equip de suport.
- Senyals d'alerta que poden indicar un problema de salut mental.
3. DETECCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL MÉS FREQÜENTS
- Els trastorns de salut mental més freqüents en persones amb DID:
. Trastorn depressiu.
. Trastorn bipolar i trastorns relacionats.
. Trastorns d'ansietat.
. Trastorn obsessiu compulsiu (TOC/*TEOC).
. Trastorns psicòtics.
- Bones pràctiques en el suport a persones amb discapacitat que presenten aquests problemes de salut mental.
4. INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES
- Claus per a la promoció del benestar en persones amb DID.
- La família: acompanyament i suport.
- La cura emocional dels i les professionals d'atenció directa.
- Supòsit pràctic. Posada en comú de les bones pràctiques en el suport a una persona amb un problema de salut mental a través d'una trobada virtual.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.WEB FORMACIÓ https://www.formacionplenainclusion.org/login/index.php