CURRÍCULUM MULTINIVELL: RECURSOS PER EDUCAR EN UNA AULA HETEROGÈNIA (32 hores ON-LINE 2019)

25/11/2019 - 20/12/2019


Aquest curs bàsic va dirigit a professionals de l'àmbit educatiu interessats a promoure contextos educatius inclusius, personal tècnic de l'Administració Pública en l'àmbit d'educació, estudiants i un altre perfils interessats en l'educació inclusiva.

Es pretén capacitar a professionals en el coneixement i maneig del currículum multinivell.

El currículum multinivell és una estratègia metodològica que s'utilitza parell ensenyar uns mateixos conceptes a estudiants que tenen nivells de competència, coneixements i estils d'aprenentatge desiguals mitjançant un experiència d'aprenentatge compartida. El nivell d'assoliment aconseguit finalment i les vies que el facilitin poden ser diferents, oferint múltiples manera de pràctica i expressió, i avaluant a cadascun en funció del que ha aconseguit i del seu esforç.

Aquest curs pretén contribuir a donar resposta a aquesta pregunta : Com ensenyar a alumnes amb capacitats i habilitats diferents en una mateixa aula, fent que tots sentin que són una part important del seu grup-classe?

El curs aborda les qüestions següents:

1. Suport a la diversitat en contextos educatius.
2. La personalització de l'ensenyament.
3. Que és el currículum multinivell.
4. Principis que han de guiar aquesta pràctica educativa.
5. Com desenvolupar una unitat didàctica multinivell:
-Identificar els conceptes subjacents.
-Determinar les formes de presentar la informació.
-Establir les maneres de pràctica i expressió.
-Els mètodes d'avaluació.
6. Recursos i exemples.

Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per a rebre l'acreditació és necessari haver estat considerat " Apte" en l'avaluació.