ASSISTÈNCIA PERSONAL (50 hores ON-LINE 2021)

15-11-2021 / 27-12-2021


FONAMENTS DE LA VIDA INDEPENDENT. PROJECTE DE VIDA

JORDI COROMINAS ALBERT

Barreres o facilitadors. Models de concepció de la discapacitat al llarg de la història. Principis i filosofia de el Moviment de Vida Independent. Model de Qualitat de Vida, Ciutadania Plena, Personalització, Projectes de vida i Autodeterminació.

LA FIGURA DE L\ASSISTENT PERSONAL

JORDI COROMINAS ALBERT

Definir i donar context a la Figura de l\AP. Establir la diferenciació amb altres Figures Professionals. Entenent el Rol en la Pràctica

L\ASSISTÈNCIA PERSONAL EN PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

JORDI COROMINAS ALBERT

Conceptes clau de la Discapacitat Intel·lectual i el Model de Suports. Reflexionar sobre les particularitats d\implementació d\aquesta figura. Presa de decisions i Vida en Comunitat.

ASPECTES LEGALS, ÈTICS I JURÍDICS

JORDI COROMINAS ALBERT

Marc legislatiu de l\AP. Modalitats d\accés i requisits. Comprendre els aspectes legals i ètics que regulen la relació laboral a l\AP. Introduir criteris clau per pensar en clau de dilema ètic

RELACIÓ PROFESSIONAL I CONFIDENCIALITAT

JORDI COROMINAS ALBERT

Comprendre les implicacions que comporta l\accés a la informació confidencial. Confidencialitat com una norma ètica en el desenvolupament laboral d\AP. Secret Professional. Respectar i promoure l\Autodeterminació i la presa de decisions.

HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ. L\EMPATIA

JORDI COROMINAS ALBERT

Elements que influeixen en la comunicació entre persones. Comprendre la relació horitzontal establerta i comunicar-se en base a ella. Conèixer diverses eines útils per millorar la comunicació en contextos d\AP

INTRODUCCIÓ ALS PRODUCTES DE SUPORT I EINES PER A LA PREVENCIÓ

JORDI COROMINAS ALBERT

Productes de Suport i Sistema de Classificació. El seu paper per a la prevenció i la promoció de l\autonomia. Eines i Metodologies per a la participació significativa. Ergonomia i Higiene Postural. Síndrome de Burnout i Prevenció de l\estrès.

PRIMERS AUXILIS I ASSEGURAMENT CONEIXEMENT BÀSIC

JORDI COROMINAS ALBERT

Primers Auxilis, Protocols d\Actuació i la Funció de la Persona que els presta. Fonts de recursos per ampliar informació / formació en Primers Auxilis. Claus d\Assegurament de les Condicions Bàsiques per a una bona vida des del Model AP