Imatge d'un nen com a principal implicat

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (ON-LINE 32h 2022)

02/05/2022 - 06/06/2022


Curs dirigit a Professionals nous que s'incorporen als Serveis, com altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica, així com Familiars o altres Agents de l'Entorn Comunitari.
Es pretén:
1. Comprendre en primera persona les implicacions dels processos claus ha posar en funcionament des de la mirada de l'Enfocament Centrat en les Persones.
2. Conèixer el context actual de l’aplicació de l'Enfocament Centrat en la Persona en general i en els Serveis de Suport a Persones amb discapacitat intel·lectual de manera especifica.
3. Comprendre les implicacions de l'Enfocament Centrat en la Persona a nivell individual, de Servei i Comunitari.
4. Adquirir les Habilitats Bàsiques i referències de Eines i Recursos per donar suport a les Persones des de la mirada de l'Enfocament Centrat en la Persona.
5. Generar una Cartera d’Aprenentatges Personals d'aplicació pràctica immediata que donin suport a l'acompliment del Rol de Suport Centrat en la Persona en els Serveis de suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El curs desenvolupa els següents punts:
1. BREU MARC TEÒRIC DE L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA:
1.1 L'enfocament centrat en la persona: tendències actuals i història del seu desenvolupament en els serveis de suport persones amb discapacitat intel·lectual.
1.2 L'Enfocament centrat en la persona en el marc de la qualitat de vida. Personalització en el cicle vital……
1.3 Idees clau en la definició de l'enfocament centrat en la persona.
2. CLAUS GENERALS PER A l'APLICACIÓ DE L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA.
2.1 Els perfils personals.
2.2 Escolta activa i indagació amb la persona.
2.3 Relacions personals i xarxes socials de suport.
2.4 Rol social valorat.
2.5 La comunitat com a escenari de la vida.
3. EINES I BONES PRACTIQUES EN ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA. (Perfil personal, Maps i Paths, eina diagnòstica Funciona / No funciona, passeig empàtic, dinàmiques fomento relacions personals, Escala Una bona vida en comunitat…)
4. L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA EN ELS SERVEIS.
4.1 Operativización de l'Enfocament centrat en les persones: Planificació centrada en la persona.
4.1.1 Aprenentatges bàsics de la seva aplicació en el marc dels Serveis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual a Espanya.
4.1.2 Model Plena Inclusió de Servei centrat en la Persona: proposta de Servei dissenyat des de l'Enfocament centrat en la persona.
4.2. Introducció al procés de personalització en els Serveis.
4.3 Introducció al rol de les persones que donen suport.
4.1.1 Claus bàsiques del rol de les persones que donen suport des de l'enfocament centrat en la persona.
4.1.2 Definició de rols de suport des de l'Enfocament centrat en la persona: indagador, facilitador, connector, jugador d'equip, evidenciador, artesà consumat.
Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nombre de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.