Envelliment

ENVELLIMENT CENTRAT EN LA PERSONA (40 hores on-line 2024)

06/05/2024 - 30/06/2024


Aquest curs està adreçat a professionals d'atenció directa i coordinador/es de programes i serveis que treballen donant suport a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en procés d'envelliment i les seves famílies.

OBJECTIUS DEL CURS:
1.Conèixer els canvis que es produeixen quan les persones inicien processos d'envelliment
2. Comptar amb eines que permetin afrontar l'atenció de les persones en un procés d'envelliment
3. Promoure actituds positives en el processionals cap a l'envelliment
4. Provocar micro-transformacions en els serveis actuals cap a models d'atenció centrada en la persona

S'emetrà un certificat d'aprofitament a cada persona que hagi estat considerada "apta" a l'avaluació.

Per a ser considerat/da apte, al finalitzar el curs de formació l'alumne/a haurà de dissenyar un treball pràctic en relació a algun dels aspectes que es desenvoluparan a la part teòrica de l'acció formativa.

Aquest projecte haurà de complir cinc condicions:
1. Que parteixi d'un procés d'avaluació
2. Que estigui alineat amb l'estratègia de l'organització
3. Que aprofundeixi en algun dels aspectes concrets que es consideren rellevants
4. Que tingui un impacte directe en la vida de les persones i famílies
5. Que existeixi un compromís per part de l'alumne de compartir el contingut del projecte, així com els seus resultats

El treball comptarà amb un guió que permetrà a l'alumne desenvolupar el treball de manera ordenada i sistemàtica.