formació plena inclusió


EL PAPER DE LES FAMÍLIES EN L'EDUCACIÓ SEXOAFECTIVA (32 hores On-line 2024)

01/05/2024 - 09/06/2024


El desenvolupament i acompanyament sexoafectiu és un dels aspectes més importants en els projectes de vida dels vostres familiars amb dicapacitat intel·lectual. Amb l'objectiu d'atendre les demandes de les famílies i donar resposta a aquestes necessitats, aquesta acció formativa dirigida a ales famílies pretén generar, impulsar i promoure bones pràctiques en l'atenció, educació i suports a infàncies, adolescències, juventuts, adulteses i velleses amb discapacitat intel·lectual en referència a la sexoafectivitat.


Reflexionem sobre el model d'atenció

DESINSTITUCIONALITZACIÓ I VIDA EN COMUNITAT (32 hores On-line 2024)

28/04/2024 - 02/06/2024


Aquesta formació està dirigida a professionals interessats en conèixer i promoure contextos de (des) institucionalització de les entitats que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual.

El curs es composa de 7 mòduls teòric-pràctics on s'avança de manera progressiva en el coneixement:

. Mòdul 1: Enfocament centrat en els Drets de les Persones
. Mòdul 2: La personalització
. Mòdul 3: La (des) institucionalització
. Mòdul 4: Els suports en contextos naturals
. Mòdul 5: Vida en comunitat
. Mòdul 6: Construïnt comunitat
. Mòdul 7: Per finalitzar

Així mateix, els continguts es complementen amb bibliografia, recursos multimèdia i experiències d'èxit. A més a més, de proporcionar eines útils per engegar processos de (des) institucionalització.


BRETXA DIGITAL. ESTRATÈGIES PER A DOCENTS (32 hores On-line 2024)

18/04/2024 - 07/06/2024


Durant el curs descobrirem el sentit real de construir un centre inclusiu per a tots i totes, on tot l'alumnat tingui cabuda.

Perquè això sigui possible, és imprescindible reduir la bretxa digital, entenent aquesta com la fractura o les desigualtats socials entre les persones que poden aprofitar les oportunitats de la societat digital actual i les persones que no poden, bé sigui per factors econòmics, socials, competencials o associats a una discapacitat.

Durant el recorregut d'aquest curs anirem analitzant les diferents formes amb les quals la bretxa digital pot afectar l'alumnat més vulnerable, i veurem algunes solucions que podem posar en pràctica per reduir o eliminar aquesta bretxa.

Analitzarem tots aquests factors des de tres àmbits fonamentals: docents, famílies i alumnat, aportant per a cadascun d'ells tant estratègies de competència digital com coneixement d'aplicacions i ajustos que es poden realitzar en els entorns digitals d'aprenentatge per minimitzar les barreres.


CURS PRÀCTIC D'APRENENTATGE SERVEI (ApS)

11/04/2024 - 09/05/2024


Aquest curs està dirigit a docents, educadors/es, personal tècnic o a qualsevol professional de centres educatius o bé d'entitats socials que vulgui planificar i implementar un projecte d'ApS.

El curs inclou 3 webinars de 2 hores cadascun, el desenvolupament d'un treball individual i una sessió tutorial individualitzada.
La finalitat bàsica d'aquesta formació és aconseguir que s'explori l'aprenentatge servei com a pràctica educativa i social a cada entitat, de manera que s'hi articuli com a part de la mateixa entitat i com un entrenament i un reforç de les capacitats i el talent dels nens, nenes, joves i persones adultes del centre o entitat.

Aquesta exploració contemplarà les tres modalitats en què un centre o entitat pot implicar-se en projectes d'aprenentatge-servei:
A. Servei proporcionat per persones amb discapacitat cap a centres educatius, altres entitats socials o la comunitat en general.
B. Servei rebut per les persones amb discapacitat per part d'altres persones o alumnat de centres educatius o entitats socials.
C. Servei impulsat conjuntament o recíprocament per persones amb discapacitat i altres persones o alumnes.

Objectius de la formació:

1. Comprendre el concepte i les característiques de l'aprenentatge servei, aclarint dubtes i confusions.
2. Percebre l'ApS com a eina desenvolupament de l'adquisició d'actituds i valors, del talent personal i com a suport per a l'èxit educatiu i la inclusió social.
3. Conèixer experiències diverses d'aprenentatge servei de diferents temes i en diferents contextos.
4. Planificar un projecte clar i viable, com a esquema que en permeti l'aplicació un cop acabat el curs.

La formació s'estructura en 7 fases que inclouen:
- 3 webinars que es faran dijous 11/4, 18/4 i 9/5 de 16:30 a 18:30
- Un treball individual de cada participant que implica la planificació i desenvolupament pràctic d'un projecte d'ApS dissenyat durant el curs.
- Un espai de tutoria individualitzada de 30 mins per participant, a concretar amb la formadora.

(Veure més detalls en el temari)


Salut mental i benestar emocional

SALUT MENTAL I BENESTAR EMOCIONAL (32 hores ON-LINE 2024)

11/03/2024 - 22/04/2024


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Què és la salut mental?
2. Relació entre salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
3. Detecció de trastorns de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
4. Com desenvolupar un procés d'avaluació adequat?
5. Relació entre salut mental i problemes de conducta
6. Claus en el suport a persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament des del principi de la personalització
7. Recursos

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


REDUCCIÓ DE RESTRICCIONS (32 hores On-line 2024)

11/03/2024 - 24/04/2024


Formació que està especialment enfocada a professionals i familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que prestin suports a persones amb conductes que ens preocupen o amb majors necessitats de suport.
Els seus objectius són:
- Presa de consciència sobre l'impacte de les pràctiques restrictives sobre la qualitat de vida de le persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Canvi en la visió assistencialista i creences al voltant a les possibilitats de desenvolupament personal de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Posada de pràctica de valors que afavoreixin el desenvolupamen d'estils de suport respectuosos amb el marc de drets.
- Generar estratègies alternatives a les pràctiques restrictives en els suports a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Dotar d'eines per a l'elaboració d'un pla de reducció de pràctiques restrictives (individual i/o organitzacional).
Els continguts són eñs següents:
Bloc1 : Marc legislatiu, drets i principis de les pràcitques restrictives.
Bloc 2: Condicions necessàries: generant l'entorn i treballant sobre els valors.
Bloc 3: Eines per a la valoració i anàlisi.
Bloc 4: Metodologia per a la reducció de restriccions.
Bloc 5: Acompanyant la implementació en les organitzacions i equips.
Bloc 6: Planificant un pla de reducció de pràctiques restrictives.


Empoderament de les persones

EMPODERANT PERSONES (32 hores On-line 2024)

11/03/2024 - 24/04/2024


Formació semiautònoma !!
Composta per 32 hores continguts de plataforma de formació i aula virtual (reunions online)

Aquest curs està dirigit a professionals vinculats a el suport a processos de lideratge i apoderament de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

El curs té per objectiu general, analitzar la pròpia experiència i desenvolupar noves competències que permetin donar suport a cada persona, a cada comunitat perquè prenguin el control sobre les seves vides, les seves organitzacions i les seves comunitats.

Aprofundirà en qüestions com les següents:
1. Treballar competències personals per al suport personalitzat des de l'escolta i la relació horitzontal
2. Fer visible les pròpies creences i la seva relació amb la nostra acció de suport
3. Conèixer models de suport basats en l'aliança
4. Entendre les implicacions actuals de la participació i com donar-li suport en les organitzacions i en les comunitats
5. Conèixer les claus de treball en entorns comunitaris i desenvolupament d'espais de la comunitat

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.