formació plena inclusió


CURRÍCULUM MULTINIVELL: RECURSOS PER ENSENYAR A UNA AULA HETEROGÈNIA

02/11/2023 - 14/12/2023


El currículum multinivell és una pràctica educativa que possibilita ensenyar uns mateixos conceptes a una aula heterogènia. Aquest curs pretén millorar la competència per posar-lo en pràctica i contribuir així a donar una resposta millor a l'alumnat que per diferents raons té nivells de competència curriculars, estils d'aprenentatge, llengües i preferències diferents, passa més o menys temps a classe on s'imparteixen lliçons que finalment no aprèn.

Objectius generals

* Prendre consciència de com es vulneren els drets de l'alumnat amb discapacitat a les aules, i disposar-se a defensar el seu dret a participar i a aprendre durant el desenvolupament d'unitats didàctiques pensades per a tothom.
* Adquirir confiança en la capacitat que es té per ensenyar en aules heterogènies.
* Conèixer i comprendre els principis, conceptes i estratègies pròpies del Currículum Multinivell (d'ara endavant, CM).
* Planificar Unitats Didàctiques Multinivell (UDM) ajustades a les competències, fortaleses, interessos i estils d'aprenentatge de l'alumnat.
* Avaluar la qualitat d'UDM.
* Contribuir a generalitzar l'aplicació del CM als centres educatius.

Aquest curs està enfocat a personal docent o professionals de l'àmbit educatiu.
El contingut d'aquest curs en línia està en castellà.

S'oferirà el certificat que acrediti que s'ha realitzat amb èxit el nivell inicial (10 hores), mitjà (20 hores) o avançat (32 hores) en funció de criteris d'avaluació diferenciats.


SUPORT ACTIU (32 hores ON-LINE 2023)

30/10/2023 - 10/12/2023


Aquest curs va dirigit a professionals d’atenció directa, coordinadors de programes i serveis que vulguin implementar el Suport Actiu en els seus Centres i Serveis.

Es pretèn adquirir les competències bàsiques sobre el Suport Actiu (participació, interacció positiva, nivells de suport, sistemes de planificació) així com un treball de reflexió i anàlisis dels valors posats en acció.

Els curs aborda qüestions com les següents:
1. Que es el Suport Actiu
2. Com entenem la participació
3. Origen i marc del Suport Actiu
4. Els valors posats en acció
5. La interacció positiva i formació interactiva
6. Com es planifica el Suport Actiu
7. Claus per els processos d’implementació del Suport Actiu

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit ha nom de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Nen amb una bicicleta

OCI I QUALITAT DE VIDA (32 hores ON-LINE 2023)

16/10/2023 - 30/11/2023


Curs dirigit a professionals datenció directa, coordinadors de programes i serveis, i professionals que siniciïn en activitats de suport al lleure inclusiu de les persones amb grans necessitats de suport.

Es pretén exposar la situació de l'oci de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament amb grans necessitats de suport i definir estratègies de suport per millorar la inclusió social i les relacions interpersonals de manera específica i la qualitat de vida en general.

El curs aprofundeix en qüestions com les següents:
1. Definir el concepte de lleure i les implicacions generals que té la qualitat de vida.
2. Entendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i el model de suports actual per a aquest col·lectiu.
3. Donar una imatge general de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb grans necessitats de suport.
4. Comprendre els fonaments bàsics que defineixen el procés de personalització, així com les seues fases i estratègies clau per a la participació de les persones amb grans necessitats de suport.
5. Analitzar la importància de les relacions personals i les pautes clau per recolzar-les a la Comunitat.
6. Donar una panoràmica general i bàsica de l'enfocament de Suport Conductual Positiu i els problemes de conducta.
7. Conéixer el nostre estil de comunicació com a clau per afavorir la comunicació amb persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i adquirir eines de suport en aquesta àrea.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació caldrà haver participat als fòrums i haver realitzat els exercicis proposats al curs.


Salut mental i benestar emocional

SALUT MENTAL I BENESTAR EMOCIONAL (32 hores ON-LINE 2023)

09/10/2023 - 13/11/2023


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Què és la salut mental?
2. Relació entre salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
3. Detecció de trastorns de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
4. Com desenvolupar un procés d'avaluació adequat?
5. Relació entre salut mental i problemes de conducta
6. Claus en el suport a persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament des del principi de la personalització
7. Recursos

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


PPPA

Planificació Personal per Avançat

09/10/2023 - 13/11/2023


Aquest curs que iniciem pretén contribuir a facilitar els acompanyaments a les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin desenvolupar els seus projectes de qualitat de vida, des del moment present fins al futur. 1. Qualitat de vida i envelliment en les persones amb discapacitat intel·lectual. 2. Planificació centrada en la persona: acompanyar el desenvolupament de projectes de vida plena. 3. Acompanyant l'etapa final de la vida. 4. Facilitar el procés i assegurar que les coses succeeixen.


Envelliment

ENVELLIMENT CENTRAT EN LA PERSONA (40 hores)

02/10/2023 - 30/11/2023


Aquest curs està adreçat a professionals d'atenció directa i coordinador/es de programes i serveis que treballen donant suport a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en procés d'envelliment i les seves famílies.

OBJECTIUS DEL CURS:
1.Conèixer els canvis que es produeixen quan les persones inicien processos d'envelliment
2. Comptar amb eines que permetin afrontar l'atenció de les persones en un procés d'envelliment
3. Promoure actituds positives en el processionals cap a l'envelliment
4. Provocar micro-transformacions en els serveis actuals cap a models d'atenció centrada en la persona

S'emetrà un certificat d'aprofitament a cada persona que hagi estat considerada "apta" a l'avaluació.

Per a ser considerat/da apte, al finalitzar el curs de formació l'alumne/a haurà de dissenyar un treball pràctic en relació a algun dels aspectes que es desenvoluparan a la part teòrica de l'acció formativa.

Aquest projecte haurà de complir cinc condicions:
1. Que parteixi d'un procés d'avaluació
2. Que estigui alineat amb l'estratègia de l'organització
3. Que aprofundeixi en algun dels aspectes concrets que es consideren rellevants
4. Que tingui un impacte directe en la vida de les persones i famílies
5. Que existeixi un compromís per part de l'alumne de compartir el contingut del projecte, així com els seus resultats

El treball comptarà amb un guió que permetrà a l'alumne desenvolupar el treball de manera ordenada i sistemàtica.


Persona amb DID amb el seu suport davant CATSalut

SALUT MENTAL I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

21/09/2023 - 21/12/2023


Les Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament (DID) tenen una taxa de trastorns mentals més alta que la població general, però tenen menys accés a l'atenció de la salut mental.

La Secció de Discapacitat Intel·lectual de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i la federació DINCAT (Plena Inclusió Catalunya) ofereixen la formació mixta (en línia i presencial) en salut mental de Persones amb DID, en col·laboració amb la Xarxa especialitzada.

Els curs cobreix temes fonamentals com la gestió dels trastorns mentals en la discapacitat intel·lectual, l'avaluació i la gestió de conductes preocupants.

A qui va dirigit:

• Professionals salut mental de la Xarxa Genèrica (Psiquiatres, Psicòlegs, DUI, TS)
• Professionals de la Xarxa de Centres que atenen a Persones amb DID amb malaltia mental i/o trastorns de la conducta


DISSENY UNIVERSAL PER A L'APRENENTATGE DUA (32 hores ON-LINE 2023)

15/09/2023 - 27/10/2023


Aquest curs bàsic va dirigit a professionals de l'àmbit educatiu que estiguin interessades/ats a conèixer i aplicar el DUA en els seus centres o serveis.

Es pretén, d'una banda, conèixer les pautes del DUA per desenvolupar programacions amb alternatives d'una manera més completa i exhaustiva que permetin l'avanç de tot l'alumnat a l'aula. I de l'altra banda, conèixer el DUA com una forma de programació del curriculum que permeti que els dissenys de les tasques, activitats o objectius es realitzin d'una forma accessible per a tothom.

Els continguts del curs:
1. Revisar les concepcions al voltant de la inclusió, les barreres a la participació i la normalització com a pas previ a entendre l'enfocament de participació que es proposa amb el DUA.
2. Analitzar les Pautes que configuren cada un dels principis del DUA comparant-les amb els dissenys didàctics actuals.
3. Realitzar assajos de programació d'activitats seguint les pautes DUA buscant un model d'accessibilitat universal.
4. Fer servir eines digitals per al disseny d'activitats universals servint-se de la Roda del DUA com a ajuda en aquest procés i aplicació del Pack DUA Bàsic.
5. Conèixer i comprendre els conceptes de "barreres d'alta probabilitat" i "ajustaments raonables" per realitzar adaptacions altament accessibles i paràmetres personalitzats quan siguin necessaris.

Plena Inclusió certificarà l'aprofitament de la formació amb un diploma expedit a nom de cada participant. Per rebre l'acreditació cal haver estat considerat "apta/e" en l'avaluació.
Els continguts i la tutorització del curs es fan en castellà.


Salut mental i benestar emocional

SALUT MENTAL I BENESTAR EMOCIONAL (32 hores ON-LINE 2023)

26/06/2023 - 31/07/2023


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Què és la salut mental?
2. Relació entre salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
3. Detecció de trastorns de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
4. Com desenvolupar un procés d'avaluació adequat?
5. Relació entre salut mental i problemes de conducta
6. Claus en el suport a persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament des del principi de la personalització
7. Recursos

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Familia

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA (32 hores ON-LINE 2023)

01/06/2023 - 15/10/2023


Aquest curs bàsic es dirigeix a professionals d’atenció directa, coordinadors/es de programes i serveis, i professionals que s’inicien en el suport a les famílies.

Es pretén:
1. Conèixer la visió de les famílies del moviment associatiu.
2. Profunditzar en la qualitat de vida familiar.
3. Interioritzar els principis i valors del model.
4. Reflexionar sobre les pràctiques professionals amb famílies i formular propostes de millora.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Pensant en las famílies.
2. Qualitat de vida familiar.
3. Que es el model centrat en la família.
4. Principis i valors.
5. Raons per implementar el model.
6. Col·laboració família – professionals.
7.Promovent el model centrat en família.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en fòrums i haver realitzat els exercicis proposats durant el curs.


Empoderament de les persones

EMPODERANT PERSONES (32 hores ON-LINE 2021)

08/05/2023 - 11/06/2023


Formació semiautònoma !!
Composta per 32 hores continguts de plataforma de formació i aula virtual (reunions online)

Aquest curs està dirigit a professionals vinculats a el suport a processos de lideratge i apoderament de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

El curs té per objectiu general, analitzar la pròpia experiència i desenvolupar noves competències que permetin donar suport a cada persona, a cada comunitat perquè prenguin el control sobre les seves vides, les seves organitzacions i les seves comunitats.

Aprofundirà en qüestions com les següents:
1. Treballar competències personals per al suport personalitzat des de l'escolta i la relació horitzontal
2. Fer visible les pròpies creences i la seva relació amb la nostra acció de suport
3. Conèixer models de suport basats en l'aliança
4. Entendre les implicacions actuals de la participació i com donar-li suport en les organitzacions i en les comunitats
5. Conèixer les claus de treball en entorns comunitaris i desenvolupament d'espais de la comunitat

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Reunió de feina

OCUPACIÓ PERSONALIZADA

12/03/2023 - 15/05/2023


Aquest curs té com a objectiu formar professionals de l'àmbit de la discapacitat en la metodologia d'inserció sociolaboral a l'empresa ordinària - Ocupació Personalitzada, adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Continguts del curs: Mòdul 0. Començant pel principi (4 hores) Mòdul 1: jo, el treball i les persones amb discapacitat intel·lectual (3 hores) Mòdul 2: Per què necessitem un nou enfocament en l'ocupació? (3 hores) Mòdul 3: Què és l'ocupació personalitzada? (3 hores) Mòdul 4: Fase 1 (descobriment) (6 horas) Mòdul 5: Fase 2 (Planificar) (6 hores) Mòdul 6: Fase 3 (Negociar) (4 hores) Mòdul 7: Fase 4 (Proporcionar Suport) (4 hores) Módulo 8: Prenent impuls per actuar demà (2 horas)


DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I CONSUM DE DROGUES PER PROFESSIONALS ( 6 hores online)

21/11/2022 - 27/11/2022


OBJECTIU

Aquesta formació és una aproximació teòrica a les drogodependències i un espai de debat i reflexió sobre la realitat i les dificultats que ens trobem en els serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual quan hi ha un consum de drogues associat.


CONTINGUTS

• Què és una droga? Definició, conceptes clau i classificació.
• Tipologies de consum
• Factors de risc i factors de protecció
• Nivells de tractament
• Xarxa d’atenció a les drogodependències
• Realitat als serveis: Dificultats en l’atenció a persones amb DID i TUS

Al llarg de la formació hi haurà espais de debat i reflexió i casos pràctics.


Dates:
Dilluns 21 de Novembre de 16h a 18h
Divendres 25 de Novembre de 16h a 18h
Dilluns 28 de Novembre de 16h a 18h

Format online

Formadora:
 Natàlia González Psicòloga. Màster en Drogodependencies, iL3 UB.
11 anys d’experiència en serveis per persones amb Discapacitat intel.lectual, especialitzada en Drogodependencies.


PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA FAMÍLIA NIVELL II (32 hores ON-LINE 2022)

04/11/2022 - 16/12/2022


Aquest curs va dirigit a professionals de suport a família, professionals d'atenció directa, coordinadors de programes i serveis, que tinguin coneixements bàsics de l'enfocament centrada en la família.

Objectius:
• Aprofundir en l'Enfocament Centrat en la Família.
• Analitzar l'impacte de l'enfocament a nivell professional, a nivell del servei i a nivell organitzatiu.
• Identificar i reflexionar sobre les claus de la col·laboració família-professionals
• Intercanviar experiències, estratègies i millores en el treball amb famílies
• Adquirir eines per a la reflexió dels equips i el canvi de model.


BRETXA DIGITAL. ESTRATÈGIES PER A DOCENTS (32 hores ON-LINE 2022)

04/11/2022 - 31/12/2022


Durant el curs descobrirem el sentit real de construir un centre inclusiu, per a tots, on tots els alumnes/as o usuaris tinguin cabuda.

I perquè això sigui possible, és imprescindible reduir la bretxa digital, entenent aquesta com la fractura o les desigualtats socials entre els quals poden aprofitar les oportunitats de la societat digital actual i els que no poden, bé sigui per factors econòmics, socials, competencials o associats a discapacitat.

Durant el recorregut d'aquest curs anirem analitzant les diferents formes en les quals la bretxa digital pugui afectar l'alumnat més vulnerable, i tractarem d'aportar algunes solucions que podem posar en pràctica per a reduir-la o eliminar-la.

Analitzarem tots aquests factors des de tres àmbits fonamentals: docents, famílies i alumnat, aportant per a cadascun d'ells tant estratègies de competència digital, com a coneixement d'aplicacions i ajustos que es poden realitzar en els entorns digitals d'aprenentatge per a minimitzar les barreres.


SUPORT CONDUCTUAL POSITIU PER FAMILIES (32 hores ON-LINE 2022)

24/10/2022 - 27/11/2022


Aquest curs està dirigit a familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de conducta. Preten donar-te algunes claus per comprendre el Model de Suport Conductual Positiu (SCP).

L'SCP és una metodologia que ens permet donar suports a persones amb problemes de conducta, i tot i que és un conjunt d'eines d'aplicació professional, conèixer i entendre els seus principis pot ser un bon recurs per a la familia.

Al llarg de 5 setmanes veurem aquest contingut:

1. El model del suport conductual positiu
2. El rol del suport
3. Promoure la participació, prevenció de problemes de conducta
4. Comprenent les conductes
5. El semàfor: acompanyant a la persona


SUPORT CONDUCTUAL POSITIU (32 hores online)

17/10/2022 - 27/11/2022


Aquest curs preten donar-te algunes claus per comprendre el Model de Suport Conductual Positiu (SCP).

Sabem que en la realitat de la nostra tasca ens trobem en moltes ocasions amb Persones que presenten Conductes Problemàtiques i volem dedicar un temps a pensar com abordar-les.

el curs està dirigit a Professionals que estem al dia a dia amb les Persones i dedicarem 6 setmanes a augmentar coneixements teòrics, compartir experiències i fer una reflexió sobre la pràctica.

Aquest serà el guió que seguirem:

Setmana 1ª: Què és SCP?
Setmana 2ª: Coneixent-nos com a Persones de Suport
Setmana 3ª: Practicant la Observació
Setmana 4ª: Coneixent les Conductes
Setmana 5ª: Prevenció Primària
Setmana 6ª: Prevenció Secundària

Esperem que tot sigui molt útil per la teva pràctica.


ACCÉS A LA JUSTÍCIA I ABORDATGE DE L’ABÚS PER A FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

22/09/2022 - 13/10/2022


L'objectiu del curs és donar a conèixer el funcionament del sistema policial i judicial, a través del coneixement del procés i els operadors jurídics que intervenen.
D’altra banda, es pretén donar als familiars el coneixement necessari per saber com actuar davant la implicació en un procés judicial, coneixent els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les particularitats que es deriven de la relació entre la justícia i les persones amb DI. Es dotarà als assistents de la informació necessària per dur a terme una denúncia i què fer en cas de que la persona amb DI sigui denunciada.
Finalment, es treballaren aspectes relacionats amb l’abordatge de l’abús tant en víctimes com en possibles autors.

CONTINGUTS

1. L’accés a la justicia

• Conèixer la finalitat de l’accés a la justícia i de quina forma s’accedeix a aquesta.
• Entendre, a través de situacions hipotètiques, quan es necessita accedir a la justícia i que es pot aconseguir.
• Reflexionar i analitzar els beneficis i inconvenients que es deriven d’un procés judicial.

2. La denúncia

• Conèixer en quines situacions s’ha de posar una de denúncia i com fer-ho.
• Conèixer com actuar quan la persona posa una denúncia a la persona amb DI i quines son les passes a realitzar.

3. Operadors jurídics dins del sistema policial i judicial

• Conèixer els diferents operadors jurídics que formen part de qualsevol procés policial i judicial.
• Entendre les funcions de cadascun d’aquests i discernir en quin moment del procés duen a terme el seu treball.

4. Tipus de processos judicials i organització dels jutjats

• Saber diferenciar entre els tipus de processos judicial en funció de la finalitat (civil, laboral, penal i administratiu).
• Conèixer com s’organitzen els jutjats i saber a quin se d’accedir en funció del procés on la persona estigui implicada.

5. Formes d’accedir a un jutjat

• Conèixer en quines ocasions s’ha d’anar al jutjat en funció de la implicació en el procés.
• Adquirir estratègies per diferenciar-los a través del treball de casos.

6. Com és un procés judicial?

• Conèixer el recorregut al que ha d’enfrontar-se una persona quan estigui relacionada amb un procés judicial.
• Conèixer les limitacions i particularitats que hi ha en aquest procés en relació a persones amb DI.

7. Drets de les persones amb discapacitat

• Conèixer els drets que tenen les persones amb DI enfront un procés judicial, incloent l’assistència jurídica gratuïta.
• Entendre les particularitats del procés judicial quan la persona amb DI té modificada la capacitat d’obrar.

8. La víctima amb discapacitat intel.lectual

• Conèixer els diferents tipus d’abús i el context legal que envolta a la víctima.
• Tractar aspectes claus relacionats amb la detecció de l’abús en persones amb DI.
• Reflexionar sobre les dificultats que es troben en el procés i el fenomen de revitalització.
• Conèixer la figura del facilitador i les seves funcions amb les víctimes amb DI.

9. L’autor amb discapacitat intel.lectual

• Conèixer el context legal que envolta a l’autor amb DI.
• Reflexionar sobre les dificultats que es troben en el procés.
• Adquirir coneixements sobre com intervenir amb l’autor i aspectes claus a considerar.Dates: 22 i 29 de setembre i 6 13 d'octubre del 2022
Horari: 8 hores, distribuïdes en 4 dies, en horari de 16 a 18h.
Format: onlineFormadores:
Joana Corominas. Psicòloga clínica i Facilitadora de la “Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat intel·lectual”. CATALÒNIA FUNDACIÓ CREATIVA
Irene Torres. Psicòloga forense i Facilitadora de la “Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat intel·lectual. CATALÒNIA FUNDACIÓ CREATIVA


Salut mental i benestar emocional

BIENESTAR EMOCIONAL I SALUT MENTAL AMB PDID (32 hores ON-LINE 2022)

13/09/2022 - 18/10/2022


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
- Les persones als qui acompanyem i donem suport.
. Les discapacitats del desenvolupament.
. La personalització.
. L'empatia.
- La salut mental.
. Els trastorns mentals.
. La salut mental de les persones amb DID.
. L'estigma.
. Factors que influeixen en la salut mental.
. La detecció dels problemes de salut mental.
- El benestar emocional.
. La importància del teu paper.
2. AVALUACIÓ
- Procés d'avaluació funcional.
- Programes de suport conductual positiu.
- Les conductes que ens preocupen com a senyal d'alarma d'un problema de salut mental.
- El valor de l'equip de suport.
- Senyals d'alerta que poden indicar un problema de salut mental.
3. DETECCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL MÉS FREQÜENTS
- Els trastorns de salut mental més freqüents en persones amb DID:
. Trastorn depressiu.
. Trastorn bipolar i trastorns relacionats.
. Trastorns d'ansietat.
. Trastorn obsessiu compulsiu (TOC/*TEOC).
. Trastorns psicòtics.
- Bones pràctiques en el suport a persones amb discapacitat que presenten aquests problemes de salut mental.
4. INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES
- Claus per a la promoció del benestar en persones amb DID.
- La família: acompanyament i suport.
- La cura emocional dels i les professionals d'atenció directa.
- Supòsit pràctic. Posada en comú de les bones pràctiques en el suport a una persona amb un problema de salut mental a través d'una trobada virtual.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Reflexionem sobre el model d'atenció

DESINSTITUCIONALITZACIÓ I VIDA EN COMUNITAT (32 hores ON-LINE 2022)

09/05/2022 - 19/06/2022


Aquesta formació està dirigida a professionals interessats en conèixer i promoure contextos de (des) institucionalització de les entitats que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual.

El curs es composa de 7 mòduls teòric-pràctics on s'avança de manera progressiva en el coneixement:

. Mòdul 1: Enfocament centrat en els Drets de les Persones
. Mòdul 2: La personalització
. Mòdul 3: La (des) institucionalització
. Mòdul 4: Els suports en contextos naturals
. Mòdul 5: Vida en comunitat
. Mòdul 6: Construïnt comunitat
. Mòdul 7: Per finalitzar

Així mateix, els continguts es complementen amb bibliografia, recursos multimèdia i experiències d'èxit. A més a més, de proporcionar eines útils per engegar processos de (des) institucionalització.


Imatge d'un nen com a principal implicat

PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (ON-LINE 32h 2022)

02/05/2022 - 06/06/2022


Curs dirigit a Professionals nous que s'incorporen als Serveis, com altres Professionals que desitgin reflexionar sobre la seva pràctica, així com Familiars o altres Agents de l'Entorn Comunitari.
Es pretén:
1. Comprendre en primera persona les implicacions dels processos claus ha posar en funcionament des de la mirada de l'Enfocament Centrat en les Persones.
2. Conèixer el context actual de l’aplicació de l'Enfocament Centrat en la Persona en general i en els Serveis de Suport a Persones amb discapacitat intel·lectual de manera especifica.
3. Comprendre les implicacions de l'Enfocament Centrat en la Persona a nivell individual, de Servei i Comunitari.
4. Adquirir les Habilitats Bàsiques i referències de Eines i Recursos per donar suport a les Persones des de la mirada de l'Enfocament Centrat en la Persona.
5. Generar una Cartera d’Aprenentatges Personals d'aplicació pràctica immediata que donin suport a l'acompliment del Rol de Suport Centrat en la Persona en els Serveis de suport a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El curs desenvolupa els següents punts:
1. BREU MARC TEÒRIC DE L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA:
1.1 L'enfocament centrat en la persona: tendències actuals i història del seu desenvolupament en els serveis de suport persones amb discapacitat intel·lectual.
1.2 L'Enfocament centrat en la persona en el marc de la qualitat de vida. Personalització en el cicle vital……
1.3 Idees clau en la definició de l'enfocament centrat en la persona.
2. CLAUS GENERALS PER A l'APLICACIÓ DE L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA.
2.1 Els perfils personals.
2.2 Escolta activa i indagació amb la persona.
2.3 Relacions personals i xarxes socials de suport.
2.4 Rol social valorat.
2.5 La comunitat com a escenari de la vida.
3. EINES I BONES PRACTIQUES EN ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA. (Perfil personal, Maps i Paths, eina diagnòstica Funciona / No funciona, passeig empàtic, dinàmiques fomento relacions personals, Escala Una bona vida en comunitat…)
4. L'ENFOCAMENT CENTRAT EN LA PERSONA EN ELS SERVEIS.
4.1 Operativización de l'Enfocament centrat en les persones: Planificació centrada en la persona.
4.1.1 Aprenentatges bàsics de la seva aplicació en el marc dels Serveis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual a Espanya.
4.1.2 Model Plena Inclusió de Servei centrat en la Persona: proposta de Servei dissenyat des de l'Enfocament centrat en la persona.
4.2. Introducció al procés de personalització en els Serveis.
4.3 Introducció al rol de les persones que donen suport.
4.1.1 Claus bàsiques del rol de les persones que donen suport des de l'enfocament centrat en la persona.
4.1.2 Definició de rols de suport des de l'Enfocament centrat en la persona: indagador, facilitador, connector, jugador d'equip, evidenciador, artesà consumat.
Plena inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nombre de cada persona. Per rebre l’acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


Salut mental i benestar emocional

BIENESTAR EMOCIONAL I SALUT MENTAL AMB PDID (32 hores ON-LINE 2022)

02/05/2022 - 06/06/2022


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
- Les persones als qui acompanyem i donem suport.
. Les discapacitats del desenvolupament.
. La personalització.
. L'empatia.
- La salut mental.
. Els trastorns mentals.
. La salut mental de les persones amb DID.
. L'estigma.
. Factors que influeixen en la salut mental.
. La detecció dels problemes de salut mental.
- El benestar emocional.
. La importància del teu paper.
2. AVALUACIÓ
- Procés d'avaluació funcional.
- Programes de suport conductual positiu.
- Les conductes que ens preocupen com a senyal d'alarma d'un problema de salut mental.
- El valor de l'equip de suport.
- Senyals d'alerta que poden indicar un problema de salut mental.
3. DETECCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL MÉS FREQÜENTS
- Els trastorns de salut mental més freqüents en persones amb DID:
. Trastorn depressiu.
. Trastorn bipolar i trastorns relacionats.
. Trastorns d'ansietat.
. Trastorn obsessiu compulsiu (TOC/*TEOC).
. Trastorns psicòtics.
- Bones pràctiques en el suport a persones amb discapacitat que presenten aquests problemes de salut mental.
4. INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES
- Claus per a la promoció del benestar en persones amb DID.
- La família: acompanyament i suport.
- La cura emocional dels i les professionals d'atenció directa.
- Supòsit pràctic. Posada en comú de les bones pràctiques en el suport a una persona amb un problema de salut mental a través d'una trobada virtual.

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.WEB FORMACIÓ https://www.formacionplenainclusion.org/login/index.php