formació plena inclusió


Reflexionem sobre el model d'atenció

DESINSTITUCIONALITZACIÓ I VIDA EN COMUNITAT (32 hores On-line 2024)

03/06/2024 - 03/07/2024


Aquesta formació està dirigida a professionals interessats en conèixer i promoure contextos de (des) institucionalització de les entitats que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual.

El curs es composa de 7 mòduls teòric-pràctics on s'avança de manera progressiva en el coneixement:

. Mòdul 1: Enfocament centrat en els Drets de les Persones
. Mòdul 2: La personalització
. Mòdul 3: La (des) institucionalització
. Mòdul 4: Els suports en contextos naturals
. Mòdul 5: Vida en comunitat
. Mòdul 6: Construïnt comunitat
. Mòdul 7: Per finalitzar

Així mateix, els continguts es complementen amb bibliografia, recursos multimèdia i experiències d'èxit. A més a més, de proporcionar eines útils per engegar processos de (des) institucionalització.


Envelliment

ENVELLIMENT CENTRAT EN LA PERSONA (40 hores on-line 2024)

06/05/2024 - 30/06/2024


Aquest curs està adreçat a professionals d'atenció directa i coordinador/es de programes i serveis que treballen donant suport a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en procés d'envelliment i les seves famílies.

OBJECTIUS DEL CURS:
1.Conèixer els canvis que es produeixen quan les persones inicien processos d'envelliment
2. Comptar amb eines que permetin afrontar l'atenció de les persones en un procés d'envelliment
3. Promoure actituds positives en el processionals cap a l'envelliment
4. Provocar micro-transformacions en els serveis actuals cap a models d'atenció centrada en la persona

S'emetrà un certificat d'aprofitament a cada persona que hagi estat considerada "apta" a l'avaluació.

Per a ser considerat/da apte, al finalitzar el curs de formació l'alumne/a haurà de dissenyar un treball pràctic en relació a algun dels aspectes que es desenvoluparan a la part teòrica de l'acció formativa.

Aquest projecte haurà de complir cinc condicions:
1. Que parteixi d'un procés d'avaluació
2. Que estigui alineat amb l'estratègia de l'organització
3. Que aprofundeixi en algun dels aspectes concrets que es consideren rellevants
4. Que tingui un impacte directe en la vida de les persones i famílies
5. Que existeixi un compromís per part de l'alumne de compartir el contingut del projecte, així com els seus resultats

El treball comptarà amb un guió que permetrà a l'alumne desenvolupar el treball de manera ordenada i sistemàtica.


EL PAPER DE LES FAMÍLIES EN L'EDUCACIÓ SEXOAFECTIVA (32 hores On-line 2024)

01/05/2024 - 09/06/2024


El desenvolupament i acompanyament sexoafectiu és un dels aspectes més importants en els projectes de vida dels vostres familiars amb dicapacitat intel·lectual. Amb l'objectiu d'atendre les demandes de les famílies i donar resposta a aquestes necessitats, aquesta acció formativa dirigida a ales famílies pretén generar, impulsar i promoure bones pràctiques en l'atenció, educació i suports a infàncies, adolescències, juventuts, adulteses i velleses amb discapacitat intel·lectual en referència a la sexoafectivitat.


BRETXA DIGITAL. ESTRATÈGIES PER A DOCENTS (32 hores On-line 2024)

18/04/2024 - 07/06/2024


Durant el curs descobrirem el sentit real de construir un centre inclusiu per a tots i totes, on tot l'alumnat tingui cabuda.

Perquè això sigui possible, és imprescindible reduir la bretxa digital, entenent aquesta com la fractura o les desigualtats socials entre les persones que poden aprofitar les oportunitats de la societat digital actual i les persones que no poden, bé sigui per factors econòmics, socials, competencials o associats a una discapacitat.

Durant el recorregut d'aquest curs anirem analitzant les diferents formes amb les quals la bretxa digital pot afectar l'alumnat més vulnerable, i veurem algunes solucions que podem posar en pràctica per reduir o eliminar aquesta bretxa.

Analitzarem tots aquests factors des de tres àmbits fonamentals: docents, famílies i alumnat, aportant per a cadascun d'ells tant estratègies de competència digital com coneixement d'aplicacions i ajustos que es poden realitzar en els entorns digitals d'aprenentatge per minimitzar les barreres.


CURS PRÀCTIC D'APRENENTATGE SERVEI (ApS)

11/04/2024 - 09/05/2024


Aquest curs està dirigit a docents, educadors/es, personal tècnic o a qualsevol professional de centres educatius o bé d'entitats socials que vulgui planificar i implementar un projecte d'ApS.

El curs inclou 3 webinars de 2 hores cadascun, el desenvolupament d'un treball individual i una sessió tutorial individualitzada.
La finalitat bàsica d'aquesta formació és aconseguir que s'explori l'aprenentatge servei com a pràctica educativa i social a cada entitat, de manera que s'hi articuli com a part de la mateixa entitat i com un entrenament i un reforç de les capacitats i el talent dels nens, nenes, joves i persones adultes del centre o entitat.

Aquesta exploració contemplarà les tres modalitats en què un centre o entitat pot implicar-se en projectes d'aprenentatge-servei:
A. Servei proporcionat per persones amb discapacitat cap a centres educatius, altres entitats socials o la comunitat en general.
B. Servei rebut per les persones amb discapacitat per part d'altres persones o alumnat de centres educatius o entitats socials.
C. Servei impulsat conjuntament o recíprocament per persones amb discapacitat i altres persones o alumnes.

Objectius de la formació:

1. Comprendre el concepte i les característiques de l'aprenentatge servei, aclarint dubtes i confusions.
2. Percebre l'ApS com a eina desenvolupament de l'adquisició d'actituds i valors, del talent personal i com a suport per a l'èxit educatiu i la inclusió social.
3. Conèixer experiències diverses d'aprenentatge servei de diferents temes i en diferents contextos.
4. Planificar un projecte clar i viable, com a esquema que en permeti l'aplicació un cop acabat el curs.

La formació s'estructura en 7 fases que inclouen:
- 3 webinars que es faran dijous 11/4, 18/4 i 9/5 de 16:30 a 18:30
- Un treball individual de cada participant que implica la planificació i desenvolupament pràctic d'un projecte d'ApS dissenyat durant el curs.
- Un espai de tutoria individualitzada de 30 mins per participant, a concretar amb la formadora.

(Veure més detalls en el temari)


Salut mental i benestar emocional

SALUT MENTAL I BENESTAR EMOCIONAL (32 hores ON-LINE 2024)

11/03/2024 - 22/04/2024


Curs dirigit a Professionals interessats en la temàtica.

Es pretén tenir una visió global de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que tenen problemes de salut mental, a través d'un enfocament bio-psico-social i basat en la personalització.

El curs aborda qüestions com les següents:
1. Què és la salut mental?
2. Relació entre salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
3. Detecció de trastorns de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament
4. Com desenvolupar un procés d'avaluació adequat?
5. Relació entre salut mental i problemes de conducta
6. Claus en el suport a persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual o del desenvolupament des del principi de la personalització
7. Recursos

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.


REDUCCIÓ DE RESTRICCIONS (32 hores On-line 2024)

11/03/2024 - 24/04/2024


Formació que està especialment enfocada a professionals i familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que prestin suports a persones amb conductes que ens preocupen o amb majors necessitats de suport.
Els seus objectius són:
- Presa de consciència sobre l'impacte de les pràctiques restrictives sobre la qualitat de vida de le persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Canvi en la visió assistencialista i creences al voltant a les possibilitats de desenvolupament personal de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Posada de pràctica de valors que afavoreixin el desenvolupamen d'estils de suport respectuosos amb el marc de drets.
- Generar estratègies alternatives a les pràctiques restrictives en els suports a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
- Dotar d'eines per a l'elaboració d'un pla de reducció de pràctiques restrictives (individual i/o organitzacional).
Els continguts són eñs següents:
Bloc1 : Marc legislatiu, drets i principis de les pràcitques restrictives.
Bloc 2: Condicions necessàries: generant l'entorn i treballant sobre els valors.
Bloc 3: Eines per a la valoració i anàlisi.
Bloc 4: Metodologia per a la reducció de restriccions.
Bloc 5: Acompanyant la implementació en les organitzacions i equips.
Bloc 6: Planificant un pla de reducció de pràctiques restrictives.


Empoderament de les persones

EMPODERANT PERSONES (32 hores On-line 2024)

11/03/2024 - 24/04/2024


Formació semiautònoma !!
Composta per 32 hores continguts de plataforma de formació i aula virtual (reunions online)

Aquest curs està dirigit a professionals vinculats a el suport a processos de lideratge i apoderament de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

El curs té per objectiu general, analitzar la pròpia experiència i desenvolupar noves competències que permetin donar suport a cada persona, a cada comunitat perquè prenguin el control sobre les seves vides, les seves organitzacions i les seves comunitats.

Aprofundirà en qüestions com les següents:
1. Treballar competències personals per al suport personalitzat des de l'escolta i la relació horitzontal
2. Fer visible les pròpies creences i la seva relació amb la nostra acció de suport
3. Conèixer models de suport basats en l'aliança
4. Entendre les implicacions actuals de la participació i com donar-li suport en les organitzacions i en les comunitats
5. Conèixer les claus de treball en entorns comunitaris i desenvolupament d'espais de la comunitat

Plena Inclusió certificarà la participació amb un diploma expedit a nom de cada persona. Per rebre l'acreditació serà necessari haver participat en els fòrums i haver realitzat els exercicis proposats en el curs.